Par mumS

 • PRIVĀTUMA POLITIKA
 • UZŅĒMUMS
 • KO MĒS DARĀM
 • DARBA SPECIFIKĀCIJA
 • KVALITĀTE
 • VĒSTURE
 • APBALVOJUMI

PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA ABORA PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regulu (VDAR), kā arī attiecīgiem valsts tiesību aktiem. SIA ABORA (turpmāk arī “mēs”, “mūsu” vai “mums”), veicot personas datu apstrādi, apņemas aizsargāt personu datu privātumu. Šajā Privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kāda datu apstrāde tiek veikta, tās mērķi un kā tiek nodrošināta drošība. Papildus informācija par personas datu apstrādi var tikt iekļauta mūsu darbinieku darba līgumos, līgumos ar klientiem, partneriem un citos ar SIA ABORA darbības saistītos dokumentos, tostarp mūsu Datu saglabāšanas politikā.

Definīcijas:

Pārzinis: Personas datu Pārzinis ir SIA ABORA, kurai fiziskā persona iesniedza savus personas datus, pamatojoties uz līgumattiecībām vai pirmslīgumiskām attiecībām, vai arī kuras pakalpojumus persona (vai tā juridiskā persona vai veidojums, kuras patiesais labuma guvējs ir fiziskā persona) plāno izmantot.

Persona (SIA ABORA datu subjekti): Klients vai Darbinieks vai Partneris, un citas fiziskā personas, kuras datus apstrādā SIA ABORA veicot Pakalpojumus.

Darbinieks: Fiziska persona, kura uz darba līguma pamata veic amata pienākumus SIA ABORA interesēs.

Klients: Fiziska persona vai juridiskā persona tā pārstāvja vārdā, kas izmanto vai ir paudusi nodomu izmantot SIA ABORA Pakalpojumu.

Partneris Fiziska persona vai juridiskā persona tā pārstāvja vārdā, kuru pakalpojumu SIA ABORA izmanto.

VDAR: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

SIA ABORA: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ABORA”, reģ. Nr. 40003215743.

Personas dati: Jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, SIA ABORA darbinieku (vai citu fizisku personu, kuras dati tiek apstrādāti saskaņā ar šo Privātuma politiku un piemērojamajiem tiesību aktiem.

Apstrāde: Jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tostarp to vākšana, izmantošana, ievadīšana, glabāšana, rediģēšana, izpaušana, pieprasīšana, nodošana, dzēšana utt.)

SIA ABORA Pakalpojums: Jebkurš SIA ABORA sniegts pakalpojums, kas reglamentē SIA ABORA uzņēmējdarbību (darbību).

Vispārīga informācija

Šī Privātuma politika tiek piemērota gadījumos, kad SIA ABORA apstrādā personas datus:

Persona izmantoja, ir izmantojusi vai ir izteica nodomi vai interesi izmantot SIA ABORA pakalpojumus. Tā attiecas arī uz gadījumiem, kad Persona ir netieši saistīta ar kādu Pakalpojumu. Tāpat tā attiecas uz gadījumiem, kad attiecības ir nodibinātas vēl pirms šīs Privātuma politikas stāšanās spēkā, kā arī, ja Persona sniedza un/vai SIA ABORA iegūst Personas datus.

SIA ABORA apstrādā datus, ja izpildās vismaz viens no sekojošajiem nosacījumiem:

 1. Tam ir likumisks pamats: darba līguma noslēgšanai un izpildei, darba laika uzskaitei, darba samaksas aprēķināšanai un darba samaksas veikšanas nodrošināšanai, grāmatvedības prasību izpildei, likumos noteikto pienākumu veikšanai (ziņošana Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, darbinieka piederības arodbiedrībai noskaidrošana darba līguma uzteikuma gadījumā), “Labumu groza” nodrošināšanai (veselības obligātās pārbaudes un apdrošināšanas organizēšana, sadarbības partneru iesaiste), darba pienākumu izpildes fiksēšanai un kontrolei, Klienta identifikācijai un līgumisku attiecību nodibināšanai un izpilde, tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei;
 2. Tas ir leģitīmās SIA ABORA interesēs: personāla atlasei un nodarbināšanai, īpašuma aizsardzības un drošības nodrošināšanai SIA ABORA biroja teritorijā/būvlaukumos, Klientu izvērtēšanai un Pakalpojumu sniegšanai, SIA ABORA darbības risku pārvaldībai, parādu atgūšanas un piedziņas darbību veikšanai, saimniecisko un administratīvo aktivitāšu veikšanai, pilnvarojuma realizācijai;
 3. Persona ir devusi savu piekrišanu: “…. “piekrišana” ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei” VDAR 4.pants, 11.punkts.

SIA ABORA pamata darbība saistīta ar būvniecības pakalpojumu sniegšanu klientiem: gan juridiskajām personām, gan fiziskajām personām. Mēs apstrādājam Klientu Personas datus, lai nodrošinātu SIA ABORA Pakalpojumus. Precīzs apstrādājamo Personas datu kopums ir attiecināms:

 • (klients privātā persona) vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vieta, bankas norēķinu konts, finanšu un apdrošināšanas avoti darījumu nodrošināšanai, finanšu plūsma par veiktiem darījumiem, klienta pārstāvja vārds/uzvārds, klienta un klienta pārstāvja tālruņa numurs un e-pasts;
 • (klients juridiskā persona) klienta pārstāvju un/vai darbinieku/-u vārds, uzvārds, personas kods, amats, tālruņa numurs un e-pasts;
 • savu Partneru (piegādātāju un apakšuzņēmēju) pārstāvju personas datiem. Apkopotie un apstrādātie Personas dati ietver šādu informāciju: vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, piemēram, tālruņa numurs e-pasta adrese, profesionālie sertifikāti;
 • savus darbiniekus personas datus. Apkopotie un apstrādātie Personas dati ietver šādu informāciju: identifikācijas un pases (ID kartes) dati, vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs bankas norēķinu konts, fotogrāfija, e-pasta adrese, CV (tajā skaitā, bet ne tikai, tajos norādītie dati par iepriekšējo darba devēju un darba pieredzi), profesija, izglītība, profesionālie sertifikāti;
 • Klienta dati par līdzdalību uzņēmumos un citās juridisko veidojumu formās; Klienta dati par vadītājiem un citām personām, kurām ir izšķiroša ietekme, vai uzņēmumu pārstāvjiem, kuri izmanto vai plāno izmantot SIA ABORA Pakalpojumus, kā arī to patiesajiem labuma guvējiem; videonovērošanas dati, piemēram, video ieraksti pie SIA ABORA būvniecības objektiem (kuros SIA ABORA ir ģenerāluzņēmēja statusā) un SIA ABORA biroja teritorijā.

Personas īpašu kategoriju dati (VDAR 9. panta 1.punkts -*personas datu apstrāde, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde).

No minētās datu kategorijas mēs apstrādājam tikai šādus īpašu kategoriju datus:

 • informācija par darbinieka piederību arodbiedrībai un veselības pārbaude.

Apstrādāt šos datus ir iespējams pamatojoties uz VDAR 9. panta otrā punkta “b” un “h” apakšpunktu, kas pieļauj Īpašu kategoriju datu apstrādi, ja tā ir vajadzīga, lai realizētu pienākumus un tiesības nodarbinātības jomā un darbinieka darbaspējas novērtēšanā, ciktāl to pieļauj tiesību akti. Piemērām: saskaņā ar Darba likuma 10 un11. pantiemdarba devējam ir pienākums noskaidrot, vai darbinieks ir arodbiedrības biedrs, bet attiecībā uz veselības datiem Darba likuma 33. panta ceturtā daļa nosaka darba devējam tiesības iegūt informāciju par darbinieka veselības stāvokli tikai tik daudz, ciktāl tam ir būtiska nozīme darba līguma noslēgšanā un paredzētā darba veikšanā, un saskaņā ar Darba likuma 36. panta otro daļu, darbinieks tiek nosūtīts uz veselības pārbaudi, ārsts norāda tikai to, vai darbinieks ir piemērots paredzētā darba veikšanai.

Pārējie īpašu kategoriju dati SIA ABORA netiek apstrādāti.

Pamatā SIA ABORA iegūst Personas datus tieši no personas, uz kuru šie dati attiecas. Piemēram, ja Klients vai Partneris noslēdz līgumu ar SIA Abora vai persona slēdz darba līgumu ar SIA Abora.

Personas dati mums ir nepieciešami, lai mēs varētu sniegt un saņemt Pakalpojumus. Noteikti Personas dati mums vienmēr būs nepieciešami, piemēram, Klienta vai Partnera identifikācijas dati vai kontaktinformācija, bankas norēķinu konti, vai darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, bankas norēķinu konts un profesija, izglītība, profesionālie sertifikāti.

Tomēr Pakalpojuma darījumiem ar Klientiem to lieluma (apjoma) dēļ būs nepieciešama papildu informācija, kuru SIA ABORA vāc no citiem publiskiem avotiem. Piemēram, dati par līdzdalību uzņēmumos un citās juridisko veidojumu formās, dati par vadītājiem un citām personām, kurām ir izšķiroša ietekme, vai uzņēmumu pārstāvjiem, kuri izmanto vai plāno izmantot SIA ABORA Pakalpojumus, kā arī to patiesajiem labuma guvējiem.

Lielāko daļu datu mēs pieprasām un saņemam no Klienta vai Partnera, taču atsevišķus datus mēs iegūsim no citiem avotiem. Informāciju par Personas saistībām mēs iegūsim no publiskiem reģistriem un citiem līdzīgiem publiskiem avotiem.

Pakalpojumu interešu aizsardzība ir saistīti ar dažādiem riskiem un mūsu pienākums ir pārvaldīt šos riskus, lai nodrošinātu mūsu uzņēmējdarbības ilgtspēju, kā arī sabiedrības interešu aizsardzību. Tas nozīmē, ka mēs pārraugām būvniecības projektu realizāciju un jau pabeigto projektu garantijas periodu, kā arī mācāmies no mūsu iepriekšējās pieredzes, lai uzlabotu jaunu būvniecības projektu izvērtēšanas un realizācijas procedūras.

Mēs analizējam datus, kas jau ir mūsu rīcībā. Turklāt mēs varam iegūt atjaunotu informāciju no reģistriem un citiem līdzīgiem publiskiem avotiem.

Lai ABORA varētu sniegt Pakalpojumus, mums ir jāievēro daudzi noteikumi. Mums ir jāievāc konkrēta identifikācijas informācija. Mūsu pienākums ir arī sniegt ziņojumus valsts iestādēm, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, sociālās apdrošināšanas iestādēm. Mūsu ziņojumā ietvertie dati būs atkarīgi no izpildāmajām normatīvo aktu prasībām.

Mēs nepārtraukti uzlabojam mūsu Pakalpojumus, līdz ar to klientu dati ir ļoti svarīgs. Drošības nodrošināšana Pakalpojumu veikšanai un to apmaksai apdraud noziedzīgas darbības. Šo risku mazināšanas nolūkā mēs apstrādājam datus – veicam video ierakstus, darījumu pārraudzību, kā arī nodrošinām mūsu IT sistēmu drošību.

Personas datu koplietošana un to aizsardzība.

Personas datiem ietvaros var piekļūt tikai tās personas, kurām tas ir atļauts, tāpat Personas datiem var piekļūt SIA ABORA piesaistītas trešās personas, kā arī citas personas, kurām šādu piekļuvi nosaka vai atļauj normatīvie akti. Ja Personas datu Apstrādi SIA ABORA uzdevumā veic trešās personas, SIA ABORA piesaista tikai tādas trešās personas, kuras sniedz pietiekamas garantijas tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanai, lai Apstrāde atbilstu VDAR un piemērojamo tiesību aktu prasībām un tiktu nodrošināta Klienta vai Partnera tiesību aizsardzība. Apstrādes darbības, kuras veic apstrādātāji (trešās personas), vienmēr reglamentē Privātuma un datu apstrādes līgums vai citi īpaši nosacījumi, par kādiem vienojas SIA ABORA un šāds apstrādātājs.

Mēs varam izpaust Personas datus: SIA ABORA sadarbības partneriem, ar kuriem kopā SIA ABORA kopē veic Pakalpojumus (katrā atsevišķā būvniecības projekta realizācijā); valsts iestādēm un citiem veidojumiem, kas pilda tiem likumā noteiktās funkcijas; pilnvarotiem revidentiem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem; SIA ABORA nolīgtiem Personas datu apstrādātājiem, kuri sniedz atbalstu SIA ABORA Pakalpojumu nodrošināšanā; kredītiestādēm un finanšu iestādēm, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem; publisko reģistru pārvaldītājiem; parādu piedziņas sabiedrībām, kredītvēstures izpētes (kredītinformācijas) birojiem un citām trešajām personām, kurām SIA ABORA var nodot savas tiesības un pienākumus.

Datu nosūtīšana ārpus ES/EEZ SIA ABORA darbībā nav paredzēta. Bet ārpus ES/EEZ dati var tikt nosūtīti tikai tādā gadījumā, ja SIA ABORA nodrošina attiecīgos aizsardzības pasākumus, kā to pieprasa VDAR, un šādai nosūtīšanai ir tiesisks pamats.

Lai pasargātu Personas datus no neatļautas piekļuves, nelikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejauša zuduma, pārveidojumiem vai iznīcināšanas, mēs veicam atbilstošus pasākumus piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei. Šādi pasākumi ietver tehniskos pasākumus, piemēram, atbilstošu datorsistēmu izvēle un konfigurācija, attiecīgo savienojumu drošības nodrošināšana, datu un datņu aizsardzība, kā arī organizatoriskus pasākumus, piemēram, piekļuves ierobežošana šādām sistēmām, datnēm un objektiem.

Tiesības attiecībā uz Personas datu apstrādi

SIA ABORA vēlas nodrošināt, ka Personas datu apstrāde ir godīga un pārredzama, un visas no piemērojamajiem tiesību aktiem izrietošās personas tiesības ir vienmēr īstenojamas. Jo īpaši Datu subjektam ir tiesības:

 • piekļūt saviem Personas datiem, kurus SIA ABORA apstrādā. Pēc Datu subjekta pieprasījuma SIA ABORA:
 • apstiprina, apstiprina, vai ar Datu subjekta saistīti Personas dati tiek apstrādāti, un sniedz informāciju par Apstrādes nolūkiem, Personas datu kategorijām un Personas datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kam Personas dati ir izpausti;
 • informē Personu par apstrādē esošajiem Personas datiem un pieejamo informāciju par to avotiem;
 • sniedz informāciju par Personas datu automatizētās apstrādes loģiku automatizētu lēmumu gadījumā.
 • tiesības pieprasīt veikt labojumus neprecīzos Personas datos;
 • ja Personas datu Apstrādes pamatā ir piekrišana, Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šādu piekrišanu, neskarot uz piekrišanas pamata veiktās Apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas;
 • tiesības saņemt Apstrādātos Personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī noteiktos apstākļos tiesības nosūtīt Personas datus citam Pārzinim;
 • noteiktos apstākļos Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Personas datu dzēšanu vai to Apstrādes ierobežošanu;
 • tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi noteiktiem nolūkiem un noteiktos apstākļos;
 • Datu subjektam ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu Valsts Inspekcijai Latvijā.

Personas datu glabāšanas laiks

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un ne ilgāk kā nepieciešams. Personas datu glabāšanas laiku nosaka SIA ABORA datu glabāšanas politikā, un tas ir atkarīgs no Personas datu Apstrādes pamata.

Nobeiguma noteikumi Juridiskais apliecinājums un spēkā esamība

Šī Privātuma politika nav juridiski saistošs līgums starp SIA ABORA un Klientu vai starp SIA ABORA un tā darbinieku darba attiecības veidošanai; tās ir mūsu Personas datu aizsardzības vadlīnijas. Tā kā mēs pastāvīgi uzlabojam un attīstām mūsu Pakalpojumus, mēs varam laiku pa laikam veikt grozījumus mūsu Privātuma politikā. Šādu grozījumu rezultātā mēs nemazināsim Personas tiesības.

UZŅĒMUMS

SIA “Abora” ir licencēts būvuzņēmums, kura darbības sfēra ir dažādu ēku un būvju celtniecība un rekonstrukcija. Tāpat SIA “Abora” specializējas nestandarta aprīkojumu ražošanā un specifisko tehnoloģisko iekārtu piegādē un montāžā pēc “turn-key” principa.

Paplašinoties darbībai, ap uzņēmumu izveidojusies stabila specializētu uzņēmumu grupa, kas nodrošina visplašākā spektra Būvniecības pakalpojumus.

Galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitāti ikvienā projektā, jo klienta apmierinātība ir mūsu svarīgākais virzītājspēks. Šo iemeslu dēļ SIA “ABORA” un tās partneri izmanto tikai jaunākās tendences un inovatīvas tehnoloģijas apdares un pārējo būvdarbu veikšanā.

Mēs nekad neesam veidojuši skaļas reklāmas kampaņas, tā vietā visus līdzekļus un enerģiju ieguldot darbā un attīstībā. Laika gaitā uzņēmumā nostiprinājies kvalificēts un pieredzējis personāls, izveidota stabila materiāli-tehniskā bāze, ieviesušās mūsdienīgas darba tehnoloģijas. Firmai pieder liela materiālu un mehānismu noliktavu saimniecība, biroja ēka. Ciešā sadarbība ar celtniecības tehnikas nomas uzņēmumu SIA “AB-rent” nodrošina pieeju praktiski visai būvdarbiem nepieciešamai tehnikai — torņa celtņi, autoceltņi, kravas automašīnas, ekskavatori, kompresori, dzīvojamie vagoniņi, betona sūkņi u.c.

Pastāvīgi sekojot līdzi jaunākajām tendencēm būvniecības tehnoloģijās, mums izdevies pārliecinoši nostiprināties starp vadošajām Latvijas būvfirmām. Būtiska loma uzņēmuma straujajā izaugsmē ir monolītās betonēšanas tehnoloģijai, izmantojot īpašumā esošos veidņus.

SIA “Abora” nodrošina nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu pirms būvdarbu uzsākšanas.
Ja nepieciešams, veicam tehniskā projekta dokumentācijas izstrādi, saskaņošanu un nepieciešamo atļauju saņemšanu būvdarbu uzsākšanai. Firma nodrošina pastāvīgu ģeodēzisko kontroli visā būvniecicības procesā.
SIA “Abora” pieaicinot saistītos uzņēmumus, veic būvlaukuma ierikošanu ar nepieciešamo cēlājmehānismu montāžu.
Izpildām zemes darbus. Sarežģītos apstākļos ierīkojam būvbedres. Urbjam pāļus un pāļu sienas. Betonējam ēkas nesošo karkasu.
SIA “Abora” nodrošina ārējo inženierkomunikāciju izbūvi un pieslēgumu esošajiem maģistrālajiem tīkliem.
Veicam to ģeodēzisko uzmērīšanu un nododam to ekspluatējošām organizācijam.
SIA “Abora” nodrošina iekšējo inženierkomunikāciju izbūvi atbilstoši izsniegtajam tehniskajam projektam.
Veicam to pārbaudi un nodošanu pasūtītājam atbilstoši Latvijas būvnormatīviem.
SIA “Abora” “ pieaicinot nepieciešamos apakšuzņēmējus izpilda, fasāžu un jumtu ierīkošanas būvdarbus.
Pēc būvdarbu pabeigšanas pārbaudām ēkas uz siltumnoturību.
Mēs nodrošinam pilnu kvalitatīvu iekšējo telpu apdari.
Pieaicinot nepieciešamos apakšuzņēmejus objekti tiek pilnībā sagatavoti un nodoti ekspluatācijā.
SIA “Abora” pieaicinot saistītos uzņēmumus veic pilnu būvobjektu apzaļumošanas un labiekārtošanas darbus.
Izbūvējam piabraucamos ceļus un stāvlaukumus, vaicam asfaltēšanas un bruģa ieklāšanas darbus.
Mēs, pēc būvdarbu pabeigšanas, nodrošinam visu izpildokumentāciju, kas ir nepieciešamas objekta nodošanai ekspluatācijā.
Visu nepiecišamo izziņu saņemšanu par tehnisko noteikumu izpildi, lai objektu pieslēgtu pie pilsētas inženierkomunikācijam.

DARBA SPECIFIKA

Pateicoties augstajiem kvalitātes un atbildības standartiem, SIA “ABORA” ir pieprasīta savu jau esošo klientu vidū, kā arī pastāvīgi apliecina sevi jauno klientu acīs. Risinājumi tiek rasti gan nestandarta situācijās, gan piedāvājot idejas atbilstoši klienta vēlmēm un prasībām.

Lai klientam būtu precīzi izprotami darbu izpildes termiņi, SIA “ABORA” nodrošina detalizēti izstrādātus darbu izpildes grafikus.

Lielu nozīmi sniedz sadarbības līgumi ar materiālu ražotājiem un piegādātājiem, kas garantē piegādi atbilstoši SIA “ABORA” prasībām, tādā veidā nodrošinot savlaicīgu sagādi būvniecības laikā.

Pateicoties lielajai pieredzei, kas iegūta ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām kā piemēram Krievijā, Vācijā un Ziemeļeiropā, piedāvājam inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus, kas nodrošina augstu kvalitāti.

Betonēšanas darbos tiek izmantotas labi zināmās DOKA, PERI un HUNEBECK veidņu sistēmas, kas spēj nodrošināt visaugstākās prasības pret betonējamo konstrukciju kvalitāti betonēšanas gaitā.

Projektu izvērtēšanas procesā ikvienam klientam piedāvājam darbu un izmaksu optimizējošus priekšlikumus, kas saistīti ar dažādu tehnoloģiju izmantošanu un materiālu izvēli. Tā kā katra klienta vēlmes ir individuālas, izskatām jebkuru iespēju, kas atļautu ietaupīt gan laika, gan materiālu resursus. Šie sagatavošanās darbi vienmēr tiek veikti vēl pirms piedāvājuma tāmes sastādīšanas.

SIA ABORA galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitāti ikvienā projektā, jo klienta apmierinātība ir SIA ABORA svarīgākais virzītājspēks. Šo iemeslu dēļ SIA “ABORA” izmanto tikai jaunākās tendences un inovatīvas tehnoloģijas apdares un pārējo būvdarbu veikšanā.

Šī uzņēmuma objektu realizācijai tiek nodarbināti 150 kvalificēti darbinieki, kas ar savām idejām un tehnisko pieeju nodrošina augstu kvalitāti visā būvniecības procesa gaitā . Darbinieku kvalifikācijas celšanai SIA “ABORA” rīko apmācību kursus, kā arī kvalifikācijas celšanas apmaiņas programmas.

Uzņēmumā SIA “ABORA” tiek kontrolēts ikviens ar darbu izpildi saistīts process. Uzņēmums darbojas saskaņā ar visiem likumdošanas un starptautiskajiem ISO standartiem, kā arī uzņēmuma pakļautībā darbojas tikai sertificēti un pieredzējuši speciālisti. Šādā veidā tiek gādāts par augstu kvalitātes un darba drošības līmeni, kāds tas ir uzņēmumā SIA “ABORA”.

KVALITĀTES, VIDES UN DARBA AIZSARDZĪBAS POLITIKA

SIA “Abora” apņemas nepārtraukti pilnveidot savu darbību būvniecībā, sekot līdzi un attīstīt uzņēmumā jaunas tehnoloģijas. Apņemamies kļūt atpazīstami ar saviem kvalitatīvi veiktajiem darbiem un savu atpazīstamību apsolāmies nezaudēt. Mums prieks, ja Pasūtītājam prieks.

Mēs uzņemamies

 • Pilnu atbildību par Mūsu ietekmi uz vidi. Mūsu personāls apņemas rūpēties par piesārņojuma samazināšanu un dabas saudzēšanu, jo tā ir neatņemama cilvēces sastāvdaļa.
 • Lai darbinieki justos aizsargāti, apņemamies nodrošināt veselībai un drošībai piemērotu darba vidi.
 • Nepārtraukti pilnveidosim ieviesto kvalitātes, vides un darba aizsardzības sistēmu un ievērosim normatīvo aktu un citas saistošās prasības.

ISO sertifikāti

VĒSTURE

Abora — neliela upīte Lubānas līdzenumā, kuras krastos atradās viena no vissenākajām vēlā neolīta laikmeta cilvēku apmetnēm Latvijas teritorijā.

SIA “Abora” dibināta 1994. gada 14. septembrī kā tirdzniecības uzņēmums. 1997. gada beigās par tā direktoru un vienīgo īpašnieku kļūst būvinženieris Juris Kravalis, izvirzot celtniecību par galveno un tobrīd arī vienīgo darbības virzienu.

Pirmie būvobjekti ir nelielu biroju remonts ar tāmes vērtību zem 10 tūkst. LVL. Pirmais lielākais pasūtījums ir SIA “RIOM” stikla ražošanas ceha izbūve Jaunolainē. Tikai pēc vairāku mēnešu darba biroja vajadzībām tiek noīrētas divas istabas, iegādāts lietots dators un telefons. Drīzumā firmas īpašumā parādās arī neliela kravas automašīna. Neatlaidīgi strādājot un pilnveidojoties, izdodas strauji palielināt darbu apjomu un arī iekarot klientu cieņu. Veiksmīga sadarbība 1998. gada beigās uzsākta ar SIA “Lattelekom”, realizējot fasāžu un telpu renovācijas projektus vairākām ēkām Rīgā. 1998./99. gadu mijā uzcelta Rīgas Angļu ģimnāzijas sporta zāle Zvārdes ielā 1, Rīgā (pasūtītājs SIA “Rīgas nami”). 1999. gadā klientiem piepulcējas Rīgas pilsētas skolu valde (vēlāk Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments) ar Rīgas bērnudārzu un skolu remontdarbiem, un SIA “LUKOIL BALTIJA R” ar degvielas uzpildes staciju būvniecības projektiem dažādās Latvijas pilsētās.

2000. gadā SIA “Abora” finanšu apgrozījums pārsniedz miljons latu, apliecinot, ka uzņēmums iekarojis stabilu vietu starp Latvijas būvfirmām. Firma sāk pildīt remontdarbus stacionārās ārstniecības iestādēs — P.Stradiņa klīniskajā uzniversitātes slimnīcā, slimnīcā “Linezers”, vēlāk arī Rīgas 2. slimnīcā un citās. Gada beigās pēc uzvaras atklātā konkursā tiek noslēgts līgums ar Aizsardzības ministriju par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kopmītnes remontu Ezermalas ielā 6/8, Rīgā. Šis pasūtījums aizsāk sadarbību ar LR aizsardzības struktūrām bruņoto spēku objektu realizācijā, kuru vērtība svārstās no vairākiem tūkstošiem, līdz dažiem miljoniem latu. Pēc Latvijas iesaistīšanās NATO un ES firma ir izpildījusi visas prasības šīs sadarbības turpināšanai, iegūstot Industriālās drošības sertifikātu. Šis sertifikāts ļauj piedalīties NATO rīkotajos būvniecības konkursos arī ārpus Latvijas.

Uzņēmumam paplašinoties, izveidojas sava materiāli-tenhniskā bāze Duntes ielā 10, kur vēlāk pārceļas arī birojs. 2003. gadā par vienu no galvenajiem uzņēmuma darbības virzieniem kļūst monolītā betonēšana, paverot plašas iespējas daudzstāvu ēku būvniecībā. Turpmākajos gados SIA “Abora” izvirzās starp vadošajiem betonēšanas darbu veicējiem valstī.

APBALVOJUMI

© SIA ABORA. VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS.